درباره نقشه شفافیت

«نقشه شفافیت» به مثابه یک نقشه هوایی با دید کلان‌نگر، مؤلفه‌های مختلف ناظر به شفافیت حوزه‌های مختلف را ارزیابی کند تا تصویری جامع را نشان‌ دهد. شناسایی مؤلفه‌های مختلف شفافیت در حوزه‌های مختلف، دسته‌بندی و ارائه توضیحاتی پیرامون آن‌ها و سرانجام ارزیابی میزان تحقق شفافیت ناظر به آن مؤلفه از ویژگی‌های این نقشه است. الفبا در این کار از پژوهش‌های علمی اندیشکده شفافیت برای ایران استفاده ‌می‌کند.

نقشه‌های شفافیت در همدان

نقشه شفافیت شورای شهر همدان
نقشه شفافیت شورای شهر همدان